First slide
  • Sanjiv Kumar Roy
  • Pappu Prasad Yadav
  • Varender Yadav
  • Sarven Kumar Pandit
  • Jay Krishan Mandal
  • Dinesh Kumar Bharti
  • Umesh Kumar Singh